Herbert Lindholm

är född i Borgå, Finland 1946 och har studerat flöjtspel under ledning av Juho Alvas vid Sibelius-Akademin i Helsinfors och utfört diplomexamen 1972. Han verkar som överlärare i flöjtspel vid konservatoriet i Kuopio, Finland och har utgett en bok om flöjtspel, "Flautissimo" år 1985. Lindholm har också studerat grunderna i orkesterledning för Pentti Sistonen, Jorma Panula och Jussi Jalas, samt komposition för Sakari Mononen och Joonas Kokkonen. Kompositionskonserter och flöjtkurser har han hållit i Kuopio, Äänekoski, Helsingfors, Åbo, Jyväskylä, Joensuu, Esbo, Borgå samt utrikes i Göteborg, Granada och Bergen. Han är medlem i Finlands Tonsättare rf  sedan 1993 och director musices sedan 2010.

En stor del av Lindholms produktion är kammarmusik för flöjt. Hans tonspråk är melodisk och fritonal, och kan kanske kallas för ett slags "nyimpressionism" eller senare "nyromantik". Suggestiv mystik från forna tider ingår ofta i verken. Lindholm riktar sin "moderat moderna" musik speciellt till flöjtstuderande ungdom, emedan de modernistiskaste musikriktningarnas texturer ofta är rätt svårspelade. Här vill tonsättaren och pedagogen fungera som en bro mellan den mera traditionella och den modernistiskaste musiken. Han eftersträvar till att hans för instrumenten idiomatiska musik skall vara behagligt spelbar för musikerna.

 

  Page One / Tillbaka till sidan 1